Kallaya Lounge Bar Billards Restaurant / Yverdon-les-Bains / 2006